المصاعد
Impianti di risalita
illuminazione pubblica
Illuminazione stradale
حاوية
حاوية
بوابات
غيتس
تمثال
تمثال
strutture per pale eoliche
Pale eoliche
جلفنة الأنابيب
Zincatura su tubi
barca zincata
Barca zincata
telaio camion
Telaio camion zincato e verniciato
ponte pedonale
Ponte pedonale zincato e verniciato
مرافق الحفل
strutture per concerti protette con zinco
zincatura pontile
Metallizzazione pontili